Turistika

Prvopočiatky oddielu pešej turistiky začínajú rokom 1951, kedy jeho predchodcom bola železničiarska turistická skupina, ktorá združovala aj turistov z mesta a okolia.
 
V roku 1953 sa zahájili prípravné práce s pripojením oddielu ku TJ Lokomotíva Košice, ktoré sa oficiálne ukončili v roku 1954. Prvým predsedom sa stal Alexander Ružbašan, ktorý vytvoril mužské, ženské a mládežnícke pretekárske skupiny. 
Tie na celoštátnych orientačných pretekoch získavali víťazstvá až do roku 1963. V roku 1961 prevzal vedenie odboru turistiky Ladislav Menyhért. Postupne sa rady turistov rozširovali. Pri oddieloch pešej turistiky a mototuristiky vznikol aj oddiel cykloturistov.
 
Odbor turistiky stratil smrťou Ladislava Menyhérta 15.12.1977 nadšeného organizátora turistiky. Do septembra 1992 sa na jeho pamiatku organizoval každý rok Menyhértov memoriál na Prednej Holici, na ktorom sa zúčastňovali nielen naši turisti, ale aj turisti zo zahraničia.
 
Od roku 1993 v sérii Menyhértových memoriálov pokračujeme Hviezdicovými výstupmi na Prednú Holicu a samotný memoriál L. Menyhérta organizujeme v aktuálnejšom decembrovom termíne. Od roku 1977 na čele odboru turistiky stáli: A. Schlosár, F. Petráš a L. Soták. V roku 1998 Ladislav Soták kvôli vysokému veku (vyše 80 rokov) z funkcie odstúpil a oddielovú štafetu predsedníctva prevzal pomerne mladý, telom aj duchom železničiar – rušňovodič a inštruktor turistiky – Jozef Kalapos, súčasne aj predseda TOM Orlie pero.
 
Okrem pravidelnej účasti členov na letných aj zimných zrazoch, diaľkových etapových pochodoch a vrcholných akciách, oddiel v rokoch 1990 a 1991 úspešne zorganizoval Mestské zimné zrazy na Jahodnej a v roku 1995 Mestský letný zraz na Irmaseku. Vďaka dobrej spolupráci výboru a ochote cvičiteľov a členov, oddiel zvládol aj veľmi náročnú úlohu z poverenia KTMK a KST – zabezpečenie dopravy a 25 vedúcich trás pre účastníkov XXXIII. Celoslovenského zimného zrazu turistov KST s medzinárodnou účasťou v roku 1999 v Košiciach.
 
        Najaktívnejší inštruktor Čeněk Čermák v tom istom roku 1999 pripravil 71 turistických prechodov, za ním nasledovala Agnesa Delimanová so 44 pešími túrami. Vo februári 2000 náš oddiel úspešne zorganizoval 37. zimné stretnutie turistov Košíc na Prednej Holici. Naši členovia sa v uplynulom roku zúčastnili aj na I. medzinárodnom česko-poľsko-slovenskom zimnom zraze turistov v Čadci a v septembri 2000 sme pripravili slávnostné odovzdanie chaty Lajoška turistickej verejnosti v rámci VIII. ročníka Hviezdicového výstupu na Prednú Holicu. V roku 2000 členovia oddielu pešej turistiky TJ Lokomotíva Košice zorganizovali takmer 150 akcií, z toho 14 lyžiarskych, na ktorých absolvovali spolu 2510 km.
 
 Oddiel v roku osláv 55. výročia vzniku TJ Lokomotíva Košice, ale aj polstoročia vzniku organizovanej železničiarskej turistiky v meste, pod záštitou výboru oddielu na čele s jeho predsedom Jozefom Kalaposom, v spolupráci s výborom TJ Lokomotíva Košice, pri príležitosti týchto jubileí uskutočnil v lete zájazd  Za najkrajšími výhľadmi Slovenského raja a okrem toho niekoľko podujatí, už zaradených do celoslovenského  kalendára KST.
 
Slávnostnej akadémii k  50. výročiu vzniku turistického oddielu v roku 2001 predchádzala príprava a uskutočnenie IX. Ročníka Hviezdicového výstupu na Prednú holicu, na ktorom oddielu TJ Lokomotíva Košice slávnostne odovzdal sekretár PhDr. Ladislav Khandl Pamätnú plaketu Klubu slovenských turistov. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnil aj zakladajúci a prvý predseda oddielu Alexander Ružbašan. K tomuto jubileu sa uskutočnil autobusový zájazd do Poľských Tatier s výstupom na Kasprowy Wierch zo Zakopaného. Najmladší členovia sa v tomto roku zapojili do medzinárodnej štafety EURORANDO 2001 s cieľom vo francúzskom Štrasburgu. Zúčastnili sa odovzdávania štafety v Poproči, Sv. Jure pri Bratislave a na rakúskych hraniciach v Jarovciach. Zaujímavo sa rozvíjala toho času aj spolupráca s Prvým slovenským cykloklubom Košice, ktorého členmi boli aj naši turisti. Oddiel neformálne spolupracoval s Českým spolkom na Slovensku. Č. Čermák a J. Kalapos na žiadosť tohto spolku upravili a vyznačili náučný chodník Čs. legionárov v úseku Košická Belá - Nemcova dolka vedúceho z Turne nad Bodvou do Kysaku.
 
Členovia oddielu pešej turistiky si v tom čase užívali výhody poskytované výborom TJ LOKOMOTÍVA Košice, pri možnosti využívania autobusu za zvýhodnených podmienok, aj poskytovaných voľných cestovných lístkov pre členov na tratiach ŽSR.
 
Bývalý člen nášho oddielu pešej turistiky Michal Fulka je držiteľom Zlatého odznaku IVV (Internacional Volkssport Verband), Vojtech Ladon Strieborného a  Stanislav Baran Bronzového.
 
Výbor oddielu pešej turistiky pri TJ Lokomotíva Košice pracoval v jubilejnom 50. roku  existencie v tomto zložení: Jozef Kalapos – predseda, JUDr. Michal Fulka – podpredseda, František Petráš. Čeněk Čermák - najaktívnejší cvičiteľ a Agnesa Delimanová – členovia.
 
 Na významnej výročnej schôdzi v januári 2003 sa rozhodlo o osamostatnení sa od materskej TJ Lokomotíva Košice a vytvorení samostatného občianskeho združenia.
 
Na ustanovujúcej schôdzi 4. februára 2003 vzniká nástupný Klub všestrannej turistiky KOŠIČAN. Na tomto slávnostnom akte v priestoroch TJ Metropol sa zúčastnilo 45 zakladajúcich členov našej 52-ročnej predchodkyne Oddielu pešej turistiky pri TJ Lokomotíva Košice, ktorí schválili: názov klubu, vlajku, odznak, stanovy, členov správnej rady.
 
Za prvého predsedu bol zvolený Milan Eliáš, za podpredsedu JUDr.. Michal Fulka a za členov: Jozef Kalapos, František Petráš a Michal Vedródy. V roku 2004 mal klub 74 členov, v 2005 - 98 členov, v 2006 - 87 členov. Na výročnej členskej schôdzi v januári 2007 po skončení 4-ročného volebného obdobia, získal v tajných voľbách najviac hlasov J. Kalapos (predseda komisie značenia), ktorý s poďakovaním za dôveru, prenechal funkciu nového predsedu klubu na ďalšie volebné obdobie druhému víťazovi v poradí: Ing. Ladislavovi Molnárovi, ktorý je na čele klubu v súčasnosti.
 
Na Výročnej členskej schôdzi 22.1.2019 bol potvrdený vo funkcii predsedu Jozef Kalapos spolu s členkou výboru Ľubicou Hajdeckerovou. Ďalšími členmi výboru sa stali služobne mladí a noví inštruktori pešej turistiky Renáta Michnová, Radoslav Medzihradský a Peter Horváth. Všetci traja noví členovia v pomerne krátkom čase prejavili nadšenie pre plánovanie akcií a zaistili tak plynulý prechod generačnej výmeny organizátorov pochodov.  
 
Klub všestrannej turistiky Košičan sa hlási ku Klubu slovenských turistov a súčasne aj ku TJ Lokomotíva Košice.
 
 

Kontaktné údaje

   

 

Predseda KVT Košičan 
Jozef Kalapos,

e-mail: jozef.kalapos5@gmail.com

   


Podpredseda výboru 
Ing. Radoslav Medzihradský,

e-mail: astern333@gmail.com

     
   


Členovia výboru 

Ľubica Hajdeckerová, 

e-mail:lubica.hajdecker@gmail.com

Bc. Peter Horváth, e-mail:bc.peter.horvath@gmail.com

Renáta Michnová, e-mail:renimichnova@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie

Zmluvy

Vyúčtovania

Ostatné