TJ Lokomotíva Košice

Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA KOŠICE je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe a turistike a v iných obdobných činnostiach a jej aktivitách.

Telovýchovnú jednotu v súčasnosti tvoria oddiely: badminton (pozastavená činnosť), box (pozastavená činnosť), cyklistika (pozastavená činnosť), džudo (pozastavená činnosť), futbal – ženy, futbaloví internacionáli (pozastavená činnosť), kanoistika, kolky (pozastavená činnosť), mototuristika, stolný tenis, športová gymnastika, turistika a zápasenie (pozastavená činnosť).

Do TJ môžu vstúpiť i ďalšie oddiely, odbory a iné záujmové skupiny, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštitujú a požiadajú o prijatie.

Členstvo po schválení v orgánoch TJ môže byť individuálne, kolektívne a čestné.

- Individuálne členstvo v TJ je dobrovoľné. Členom sa môže stať štátny občan SR, bez rozdielu politického presvedčenia  
  a  príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s  
  týmito stanovami.
- Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej
  spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo republiky.
- Čestné členstvo môžu orgány TJ udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy a
  rozvoj telesnej kultúry.

Orgány TJ: najvyšším orgánom TJ je valné zhromaždenie delegátov. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia riadi činnosť TJ výbor, zložený zo zástupcov združených subjektov. Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, výkonného tajomníka a ďalších členov výboru. Revízie hospodárenia TJ a ich základných odvetvových zložiek vykonáva revízna komisia.
Momentálne pracuje výbor a revízna komisia TJ v zložení:

VÝBOR TJ Lokomotívy Košice

PREDSEDA: Ing. Hric Vladimír
PODPREDSEDA: Ing. Reiprich Igor
ČLEN VÝBORU: Ing. Hric Matej


R E V Í Z N A   K O M I S I A
PREDSEDA: Dr. Németh Štefan
ČLEN: Kolesárová Veronika
ČLEN: JUDr. Göbl Jozef

Kontaktné údaje

Ing. Vladimír Hric
Email: vladimir.hric@lokomotiva.sk
Mobil: +421 905 464 829

Ing. Matej Hric
Email: matej.hric@lokomotiva.sk
Mobil: + 421 905 464 830

Dokumenty na stiahnutie

Zmluvy

Vyúčtovania

Ostatné